Lobby : herziening instructie vlaanderen

Herziening instructie technische keuring in Vlaanderen

Update 17.01.2022

BEHVA werkt nauw samen met de overheidsdiensten overheidsdiensten en kan zodoende haar expertise ter beschikking stellen.

Sinds de invoering van de periodieke keuring in Vlaanderen (20.05.2018) kwam er een instructie tot stand voor de keuringstations.  De eerste instructie, opgesteld onder toenmalig minister Ben Weyts, leerde ons dat er heel wat bepalingen voor interpretatie vatbaar waren, waardoor er heel wat terechte kritiek kwam van onze leden.

In samenspraak met BEHVA, heeft MOW (Departement Mobiliteit en Openbare Werken), onder huidig minister Lydia Peeters,  een eerste herziening van de instructie doorgevoerd op 01.04.2021.  

Op 12.10.2021 heeft het kabinet van Lydia Peeters opnieuw gevraagd om, samen met een aantal andere beroepsverenigingen en belanghebbenden mee te werken aan een tweede herziening.  Deze vraag kwam er naar aanleiding van de ontvangen klachten waarover de oldtimercommissie van de GOCA zich moest buigen om advies uit te brengen.  Met de concrete dossiers, die BEHVA voor u behandelt tijdens deze commissievergaderingen, komen we vaak tot  de conclusie dat er eventuele aanpassingen moeten doorgevoerd worden aan de instructie, steeds in het algemeen belang van de oldtimerliefhebbers.  

BEHVA heeft in oktober verschillende voorstellen overgemaakt aan het kabinet en we zijn verheugd om te melden dat heel wat van onze voorstellen opgenomen werden in het Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering.

Het is momenteel nog steeds een ontwerp, want de definitieve teksten moeten nog worden goedgekeurd door de Raadgevende Commissie Administratie – Nijverheid (CAIN), waar BEHVA ook deel van uitmaakt.  Nadien worden deze teksten ook overgemaakt aan de verschillende gewesten en de Raad van State.  Dit is ook de reden waarom we deze nog niet kenbaar maken.

De invoering van deze nieuwe instructie is vooropgesteld op datum van 01.09.2022.  

We gaan hier nog niet in detail treden van alle mogelijke aankomende aanpassingen. Dit zal het voorwerp uitmaken van een communicatie van zodra we zeker zijn van de juiste teksten.  Wel zijn de opgenomen BEHVA-voorstellen hoopgevend voor de toekomst van de oldtimerkeuring.  

De rode draad van onze voorstellen waren vooral gebaseerd op, onder andere :

  • de verkeersveiligheid;
  • de technische staat van het voertuig primeert;
  • het bekomen van duidelijke en overzichtelijke instructies;
  • het bekomen van vereenvoudigde procedures voor het (her)inslaan en/of verbeteren van chassisnummers
  • het wegwerken van grijze zones / interpretaties;
  • het voorzien van opleidingen voor de keurders;
  • het tot stand brengen van een databank waarin alle mogelijke wijzigingen, die aan een voertuig aangebracht en goedgekeurd werden, worden opgenomen;
  • …. en nog veel meer

 

Hieronder vindt u het overzicht van de verschillende overlegmomenten met de Vlaamse overheid.

17.01.2022
12.10.2021
01.04.2021
20.05.2018
Voorsteling van het nieuwe Besluit van de Vlaamse Regering Oldtimerkeuring
Vergadering op het kabinet van Lydia Peeters
Invoering nieuwe instructie VO.MO.INS.TK2021-03 + Annexe
Invoering Periodieke keuring voor oldtimers in Vlaanderen