Statuten

 

Statuten

Belgian Historic Vehicle Association vzw

Afgekort BEHVA vzw

Buro & Design Center

Esplanade 1 – Postbox 51

1020 Brussel

Ondernemingsnummer: BE 0435.957.689
S T A T U T EN

– Opgesteld op 10.03.2010

– Gewijzigd op 16.03.2014

– Gewijzigd op 17.03.2018

– Gewijzigd op 29.08.2020

– Gewijzigd op 19.03.2022

– Gewijzigd op 29.09.2023

 

TITEL I: NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR

ARTIKEL 1

De vereniging draagt de naam: Belgian Historic Vehicle Association vzw – afgekort: BEHVA vzw

ARTIKEL 2

Haar maatschappelijke zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewets. Hij kan bij besluit van het Bestuursorgaan naar elke andere plaats op het Belgische grondgebied worden overgebracht.

Elke wijziging van de maatschappelijke zetel moet binnen 30 dagen worden gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De vereniging kan indien nodig andere kantoren openen.

ARTIKEL 3

Het doel van de vereniging is het behartigen van de belangen van liefhebbers, eigenaars en gebruikers van historische voertuigen en het aanmoedigen van het behoud van het erfgoed dat deze voertuigen vertegenwoordigen in de breedste zin van het woord.

Het doel van de vereniging is: het vergemakkelijken van contacten en samenwerking tussen liefhebbers, eigenaars en gebruikers van historische voertuigen en met nationale en internationale instanties; het bieden van hulp en ondersteuning aan liefhebbers, eigenaars en gebruikers van historische voertuigen in zaken van gemeenschappelijk belang; het organiseren van en deelnemen aan activiteiten op nationaal of internationaal niveau die direct of indirect verband houden met historische voertuigen en die van sportieve, technische, artistieke, intellectuele of toeristische aard kunnen zijn.

Het kan ook alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen.

Daartoe kan zij :

– Commerciële handelingen verrichten, en alleen voor zover de door deze handelingen gegenereerde inkomsten bestemd zijn voor het doel waarvoor de vereniging is opgericht.

– Participaties verwerven in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen, vennootschappen en verenigingen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

– Leningen en kredietopeningen aangaan; het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan krediet- en/of andere financiële instellingen.

– Adviezen verlenen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

– Alle bestuursopdrachten waarnemen, het uitoefenen van opdrachten en functies, met inbegrip van mandaten van vereffenaar.

– Administratieve prestaties en computerservices verlenen.

– Zakelijke of persoonlijke zekerheden stellen in de meest ruime zin.

– Betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

– Zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

De vereniging is politiek, religieus en filosofisch neutraal en deze onderwerpen zullen nooit besproken worden.

ARTIKEL 4

De vereniging wordt voor onbepaalde tijd opgericht, maar kan te allen tijde worden ontbonden.

 

TITEL II: LEDEN

 

ARTIKEL 5

Clubs en verenigingen van historische voertuigen, alle liefhebbers, eigenaren en gebruikers van historische voertuigen, organisatoren van historische evenementen, musea, elke vereniging of persoon met banden met de autosector die van belang is voor het historische voertuig, bedrijven, vakmensen en opleidingscentra met een affiniteit met de wereld van het historische voertuig, autofabrikanten en importeurs van motorvoertuigen kunnen zich bij de vereniging aansluiten. Zij moeten door het Bestuursorgaan met een gewone meerderheid van stemmen worden aanvaard, op voorwaarde dat de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De aanvraag van het lidmaatschap moet schriftelijk worden ingediend bij het secretariaat van de vereniging en naar behoren worden gemotiveerd.

De Koninklijke Belgische Touring Club vzw (hierna Touring vzw) en de Royal Automobile Club of Belgium vzw (hierna RACB vzw) zijn ambtshalve lid van de BEHVA vzw.

Het ledenregister kan in elektronische vorm worden bijgehouden.

ARTIKEL 6

Het aantal leden is onbeperkt. De vereniging heeft ten minste drie effectieve leden en toegetreden leden.

a) Worden ambtshalve als effectieve leden beschouwd: de bestuurders in functie, de voormalige voorzitters, de vzw Touring en de vzw RACB.

Clubs en verenigingen van historische voertuigen, liefhebbers, eigenaren en gebruikers van historische voertuigen, deze laatsten met een maximum van tien vertegenwoordigers, worden eveneens als effectieve leden beschouwd nadat zij voor de Algemene Vergadering een uitdrukkelijk schriftelijk verzoek bij het Bestuursorgaan hebben ingediend.

De aanvaarding van nieuwe effectieve leden gebeurt jaarlijks, met een meerderheid van 2/3 van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde leden van het Bestuursorgaan, mits 2/3 van de leden van het Bestuursorgaan aanwezig of geldig vertegenwoordigd is.

Alleen de effectieve leden genieten de volledige rechten die door de wet of deze statuten aan de leden worden toegekend. De effectieve leden zijn verplicht de statuten en reglementen van de vereniging na te leven.

Het Bestuursorgaan houdt, in elektronische vorm, een register van de effectieve leden bij overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

b) Worden als toegetreden leden beschouwd: alle personen die deelnemen aan de activiteiten van de vereniging en die aan de door het Bestuursorgaan opgelegde lidmaatschapsverplichtingen hebben voldaan, zoals clubs en verenigingen van historische voertuigen, musea, bedrijven, vakmensen en opleidingscentra met een affiniteit met de wereld van de historische voertuigen, fabrikanten en importeurs van motorvoertuigen, ereleden en alle verenigingen met een band met de autosector die van belang zijn voor het historische voertuig.

De toegetreden leden hebben alleen de rechten en plichten die hun door de wet of deze statuten worden toegekend. Zij kunnen de Algemene Vergadering bijwonen, kunnen de diensten gebruiken die de vereniging haar leden aanbiedt, en zijn verplicht de statuten en reglementen van de vereniging te respecteren.

Toegetreden leden hebben geen stemrecht in de Algemene Vergadering.

Elk effectief en elk toegetreden lid wordt geacht de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging te aanvaarden en na te leven.

ARTIKEL 7

Het jaarlijkse lidgeld wordt door de Algemene Vergadering op voorstel van het Bestuursorgaan voor het volgende boekjaar vastgesteld.

De maximale bijdrage bedraagt 10.000 EUR.

ARTIKEL 8

Elk lid kan de vereniging te allen tijde verlaten. Het ontslag moet per aangetekende brief aan het Bestuursorgaan worden meegedeeld. Leden die niet eervol hebben gehandeld, die de statuten of het huishoudelijk reglement niet hebben nageleefd of die met hun gedrag de verstandhouding tussen de leden in gevaar brengen, kunnen bij besluit van de Algemene Vergadering worden uitgesloten uit de vereniging.

ARTIKEL 9

Het uittredende, gesanctioneerde, geschorste of uitgesloten lid, evenals de erfgenamen of rechthebbenden van een overleden vennoot, hebben geen enkel recht op het maatschappelijke vermogen. Zij kunnen noch rekeningopgave, noch rekenschap, noch verzegeling, noch inventaris eisen of vorderen.

 

TITEL III: HET BESTUURSORGAAN

ARTIKEL 10 SAMENSTELLING

De vereniging wordt beheerd door een Bestuursorgaan, bestaande uit ten minste 6 en ten hoogste 17 personen.

Het Bestuursorgaan kiest uit zijn leden de volgende functies:

–          Een voorzitter

–          Een vicevoorzitter

–          Een bestuurder die verantwoordelijk is voor de financiën

–          Een bestuurder die de professionele leden vertegenwoordigt

–          Een bestuurder die de RACB vzw vertegenwoordigt

–          Een bestuurder die de vzw Touring vertegenwoordigt

–          Ten minste twee bestuurders die de verenigingen van historische voertuigen vertegenwoordigen

–          Ten minste twee bestuurders van een vereniging met banden met de autosector die van belang is voor de historische voertuigen.

Bestuurders oefenen hun bevoegdheden en verantwoordelijkheden collegiaal uit.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt zijn taak overgenomen door de vicevoorzitter of door de oudste aanwezige bestuurder in functie.

ARTIKEL 11:

Het Bestuursorgaan vergadert na bijeenroeping door de voorzitter en/of de CEO. Hij vormt een college en kan alleen beslissen als de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elk lid van het Bestuursorgaan beschikt over één stem. Het kan zich door middel van een schriftelijke volmacht door een ander lid van het Bestuursorgaan laten vertegenwoordigen. Elk lid van het Bestuursorgaan mag slechts één volmacht hebben.

ARTIKEL 12: Wijze van verkiezing en bezoldiging van de bestuurders.

De bestuurders worden op voorstel van het Bestuursorgaan door de Algemene Vergadering bij geheime stemming benoemd uit de effectieve leden, voor een periode van drie jaar. Zij kunnen te allen tijde door de Algemene Vergadering worden ontslagen.

De bestuurders oefenen hun mandaat onbezoldigd uit. De vereniging kan evenwel bijdragen aan de kosten die aan hun taken verbonden zijn.

ARTIKEL 13: Regels in geval van belangenconflict

Wanneer het Bestuursorgaan een besluit moet nemen of zich moet uitspreken over een verrichting die onder zijn bevoegdheid valt en waarbij een bestuurder een direct of indirect belang van vermogensaard heeft dat tegen het belang van de vereniging indruist, moet deze bestuurder, voordat het Bestuursorgaan een besluit neemt, de andere bestuurders daarvan op de hoogte stellen. Zijn kennisgeving en zijn verklaring van de aard van het tegenstrijdige belang moeten worden opgenomen in de notulen van de vergadering van het Bestuursorgaan dat het besluit moet nemen.

Een bestuurder met een belangenconflict van vermogensaard mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van het Bestuursorgaan over deze besluiten of verrichtingen, noch aan de stemming.

Indien een meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders een tegenstrijdig belang heeft, wordt het besluit of de transactie voorgelegd aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering, waarna het Bestuursorgaan het kan uitvoeren.

ARTIKEL 14: Gespecialiseerde Comités

Het Bestuursorgaan kan in zijn midden gespecialiseerde Comités oprichten om de besluitvorming te vergemakkelijken.

Het Bestuursorgaan bepaalt hun samenstelling en missie.

De gespecialiseerde Comités hebben uitsluitend een adviserende bevoegdheid. Zij bereiden technische kwesties voor het Bestuursorgaan voor, geven adviezen en formuleren voorstellen voor besluiten, maar de uiteindelijke beslissing berust bij het Bestuursorgaan.

De leden van de gespecialiseerde Comités zijn bestuurders met een specifieke ervaring. Hun werk bevordert een besluitvorming op basis van een grondig onderzoek dat niet zou kunnen plaatsvinden tijdens de vergaderingen van het Bestuursorgaan.

De gespecialiseerde comités kunnen een beroep doen op de competenties van externe adviseurs.

ARTIKEL 15: Benoemingscomité

Er wordt een Benoemingscomité opgericht om te voorzien in de benoeming van de bestuurders en de vertegenwoordigers van de vereniging.

Het Benoemingscomité bestaat uit ten minste twee bestuurders, de CEO en twee voormalige voorzitters die door het Bestuursorgaan worden aangesteld.

Het Benoemingscomité kiest zijn voorzitter uit zijn midden.

Het Benoemingscomité geeft het Bestuursorgaan aanbevelingen voor de benoeming van de bestuurders en vertegenwoordigers van de vereniging.

Het Bestuursorgaan ziet erop toe dat het Benoemingscomité evenwichtig is samengesteld en over de nodige onafhankelijkheid, competenties, kennis, ervaring en capaciteit beschikt om zijn taken doeltreffend uit te voeren.

Het Benoemingscomité zorgt ervoor dat voldoende en regelmatig aandacht wordt besteed aan de vernieuwing van de bestuurders en vertegenwoordigers.

Het Benoemingscomité zorgt ook voor de invoering van toereikende programma’s voor de ontwikkeling van talenten en voor de bevordering van de diversiteit.

De werkwijze van het Benoemingscomité is vastgelegd in het huishoudelijk reglement.

ARTIKEL 16: Besluiten van het Bestuursorgaan

De beslissingen worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen: bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter of zijn vervanger. De beslissingen worden vastgelegd in de vorm van notulen, ondertekend door de voorzitter en eventuele bestuurders die dat wensen, en opgenomen in een speciaal register.

De bestuurders kunnen met eenparigheid van stemmen schriftelijk of in elektronische vorm besluiten nemen indien het Bestuursorgaan niet kan vergaderen.

ARTIKEL 17: Duur van het mandaat van de bestuurders

De maximale leeftijd van een bestuurder is 75 jaar.

Het staat elke bestuurder vrij zich terug te trekken uit de vereniging door schriftelijk zijn ontslag in te dienen bij het Bestuursorgaan.

Bestuurders kunnen slechts met volstrekte meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden worden ontslagen door de Algemene Vergadering.

De aftredende bestuurders zijn herkiesbaar.

Het mandaat van een bestuurder eindigt door vrijwillig ontslag, overlijden of handelingsonbekwaamheid, behalve bij het verstrijken van het mandaat indien het wegvallen van een bestuurder geen rechtsgevolgen heeft.

In geval van een vacature tijdens een mandaat kan het Bestuursorgaan een voorlopige bestuurder coöpteren. Het coöptatiebesluit moet door de eerstvolgende Algemene Vergadering worden bekrachtigd. Indien het een mandaat van onbepaalde duur betreft, moet de Algemene Vergadering beslissen over de definitieve toekenning van het mandaat, of voltooit de gecoöpteerde bestuurder de termijn van de bestuurder die hij vervangt.

Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit per aangetekende brief aan het Bestuursorgaan melden. Dit ontslag zal onmiddellijk van kracht worden, tenzij dat ertoe leidt dat het minimale aantal bestuurders onder het wettelijke minimum daalt. In dat geval moet het Bestuursorgaan binnen twee maanden na de postdatum van de ontslagbrief een buitengewone Algemene Vergadering bijeenroepen om de bestuurder te vervangen en moet hij het ontslagnemende lid hiervan per aangetekende brief op de hoogte stellen, binnen vijftien kalenderdagen na de datum van de vergadering van het Bestuursorgaan die het ontslagverzoek heeft behandeld.

In geval van ontslag wordt pas op de volgende Algemene Vergadering kwijting verleend.

ARTIKEL 18: Bevoegdheden van het Bestuursorgaan

Het Bestuursorgaan beheert de vereniging en vertegenwoordigt haar in en buiten rechte. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, behalve die welke volgens de wet en deze statuten onder de bevoegdheid van de Algemene Vergadering vallen. Hij treedt op als eiser en verweerder in alle geschillen en beslist of de rechtsmiddelen wel of niet worden gebruikt.

Het Bestuursorgaan is het beslissingsorgaan van de vereniging en heeft als voornaamste taak de bepaling van het algemene beleid en de strategie van de vereniging en de controle van hun uitvoering door het topmanagement van de vereniging.

Het Bestuursorgaan brengt over zijn werkzaamheden verslag uit aan de Algemene Vergadering.

Het Bestuursorgaan benoemt de volgende functie:
– een ‘CEO’ (Chief Executive Officer), die als bijzonder gevolmachtigde bevoegd is voor de algemene vertegenwoordiging. De bevoegdheden en verantwoordelijkheden van deze functie zullen worden opgenomen in het huishoudelijk reglement, dat door het Bestuursorgaan wordt opgesteld en goedgekeurd.

Indien nodig kan het Bestuursorgaan andere functies benoemen.

Het Bestuursorgaan kan de titel van erelid toekennen aan elke natuurlijke of rechtspersoon van wie de verdiensten erkend zijn.

Het Bestuursorgaan benoemt en ontslaat de personeelsleden en beslist in voorkomend geval over hun bezoldiging.

Het Bestuursorgaan moet een huishoudelijk reglement opstellen.

De vergaderingen van het Bestuursorgaan worden voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de vicevoorzitter of, bij afwezigheid, door de oudste aanwezige bestuurder.

ARTIKEL 19: Personen die bevoegd zijn om de vereniging te vertegenwoordigen

Het Bestuursorgaan kan zijn verantwoordelijkheden voor bepaalde transacties of taken overdragen aan een of meer bestuurders of andere personen, ook als zij geen lid zijn van de vereniging.

Het mandaat van deze personen kan in de volgende gevallen eindigen:
a) een gemandateerde persoon dient vrijwillig schriftelijk ontslag in bij het Bestuursorgaan

b) het Bestuursorgaan verzendt een opzegging, na een beslissing door een gewone meerderheid van de aanwezige bestuurders. Het Bestuursorgaan deelt het besluit binnen zeven kalenderdagen per aangetekende brief aan de betrokkene mee.

De mandatarissen oefenen hun verantwoordelijkheden gezamenlijk uit.

ARTIKEL 20: Personen belast met het dagelijks beheer van de vereniging

Het Bestuursorgaan delegeert het dagelijks beheer van de vereniging en de bijbehorende handtekeningsbevoegdheid aan de CEO.

Het dagelijks beheer omvat zowel de handelingen en de besluiten die de behoeften van het dagelijks leven van de vereniging niet overschrijden, als de handelingen en besluiten die geen tussenkomst van het Bestuursorgaan rechtvaardigen omdat ze ofwel minder belangrijk zijn, ofwel een dringend karakter hebben.

Op elke vergadering van het Bestuursorgaan wordt een activiteitenverslag opgesteld door de persoon of personen aan wie het dagelijks beheer gedelegeerd is.

De akten met betrekking tot de benoeming of de beëindiging van de functies van de personen aan wie het dagelijks beheer gedelegeerd is, worden binnen 30 dagen na hun goedkeuring op de griffie neergelegd voor publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Het mandaat voor het dagelijks beheer kan in de volgende gevallen eindigen:
a) de persoon dient vrijwillig schriftelijk ontslag in bij het Bestuursorgaan.
b) bij besluit van het Bestuursorgaan. Dit moet binnen zeven kalenderdagen per aangetekende brief aan de betrokkene worden meegedeeld.

Indien meer dan een persoon is aangesteld voor het dagelijks beheer, vergaderen zij in college en worden de besluiten altijd collegiaal genomen.

De CEO, of bij zijn afwezigheid de voorzitter, is bevoegd om giften aan de vereniging voorlopig of definitief te aanvaarden en om alle formaliteiten te vervullen die nodig zijn om ze te verkrijgen.

TITEL IV: ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 21

De Algemene Vergadering is samengesteld uit de aanwezige en vertegenwoordigde effectieve leden en de toegetreden leden zoals vermeld in artikel 6. Ze wordt voorgezeten door de voorzitter van het Bestuursorgaan of door de vicevoorzitter van de vzw BEHVA, of bij hun afwezigheid door de oudste aanwezige bestuurder in functie.

Een effectief lid kan zich op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen door een volmacht te geven aan een ander effectief lid. Een effectief lid kan slechts één ander effectief lid vertegenwoordigen. Elk effectief lid beschikt over slechts één stem in de Algemene Vergadering.

ARTIKEL 22

De Algemene Vergadering is als enige bevoegd voor de volgende aangelegenheden:

– Het wijzigen van de statuten,

– Het benoemen en ontslaan van bestuurders,

– Het benoemen en ontslaan van de commissarissen en het vaststellen van hun bezoldiging indien ze worden vergoed,

– Het verlenen van kwijting aan de bestuurders en commissarissen.

– Het goedkeuren van de rekeningen en de begroting,

– Het vrijwillig ontbinden van de vereniging,

– Het uitsluiten van een lid van de vereniging,

– Het transformeren van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk,

– Het benoemen en afzetten van de verificateurs en het geven van kwijting.

– Alle gevallen waarin de wet en deze statuten het voorschrijven.

ARTIKEL 23

De Algemene Vergadering moet worden gehouden in de loop van het eerste kwartaal na de afsluiting van het boekjaar.

De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen door het Bestuursorgaan in de gevallen waarin de wet of deze statuten het voorzien, wanneer de werking van de vereniging dit vereist of wanneer een vijfde van de effectieve leden of de helft van de bestuurders het verzoekt.

Dit verzoek gebeurt per aangetekende brief, ondertekend door alle aanvragers en gericht aan het Bestuursorgaan, met vermelding van de te behandelen punten. In dat geval is het Bestuursorgaan verplicht de leden bijeen te roepen voor een buitengewone Algemene Vergadering, binnen 21 dagen na de datum van het verzoek. De Buitengewone Algemene Vergadering moet uiterlijk op de 40ste dag na de datum van het verzoek worden gehouden.

ARTIKEL 24

Om geldig te zijn, moet de oproeping voor een Algemene Vergadering per gewone post of per e-mail worden verstuurd en worden ondertekend door de voorzitter of twee bestuurders, of door de persoon die belast is met het dagelijks beheer. De leden moeten ten minste vijftien dagen voor de zitting worden bijeengeroepen. In het geval van een Buitengewone Algemene Vergadering moet de uitnodiging ten minste acht dagen voor de Buitengewone Algemene Vergadering worden verzonden.

ARTIKEL 25

De brief vermeldt de plaats, de dag en het tijdstip van de vergadering en bevat de door het Bestuursorgaan opgestelde agenda. Elk punt waarom schriftelijk wordt verzocht en dat door ten minste 1/20 van de effectieve leden is ondertekend, wordt bij het begin van de vergadering aan de agenda toegevoegd. Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen in geen geval worden behandeld.

ARTIKEL 26: Stemmen

Behalve in gevallen waarin de wet of deze statuten een gekwalificeerde meerderheid of een absolute meerderheid vereisen, worden alle besluiten van de Algemene Vergadering genomen met een gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden, waarbij het voorzittende lid bij staking van stemmen de beslissende stem heeft, behalve in geheime stemmingen. Alle effectieve leden hebben hetzelfde stemrecht, elk beschikt over één stem en mag maximaal één volmacht hebben. In alle gevallen wordt voor de berekening van de meerderheid alleen rekening gehouden met de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden, waarbij het voorzittende lid bij staking van stemmen de beslissende stem heeft, behalve in geheime stemmingen. De stemming vindt plaats bij handopsteken, met uitzondering van de verkiezing van de bestuurders, die bij geheime stemming plaatsvindt. De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op alle besluiten van de Algemene Vergadering, met inbegrip van vrijwillige ontbinding.

ARTIKEL 27: Wijziging van de statuten

De statuten kunnen alleen worden gewijzigd als de wijziging in detail op de agenda vermeld is en alleen als 2/3 van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet wordt bereikt, kan een tweede zitting worden bijeengeroepen zoals bepaald in de statuten. Deze sessie kan een geldige beslissing nemen ongeacht het aantal aanwezige effectieve leden. Deze tweede bijeenkomst mag niet minder dan 15 kalenderdagen na de eerste plaatsvinden. Bovendien is voor elke wijziging van de statuten een meerderheid van 2/3 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden vereist, ook tijdens de tweede zitting. Om het doel van de vereniging te wijzigen is een meerderheid van 4/5 van de stemmen nodig.

ARTIKEL 28: Uitsluiting van een lid

De effectieve en toegetreden leden kunnen zich te allen tijde uit de vereniging terugtrekken door schriftelijk ontslag in te dienen bij de vereniging.

Een effectief of toegetreden lid dat het verschuldigde lidgeld niet binnen een maand na de aanmaning per gewone post heeft betaald, wordt eveneens geacht ontslag te hebben genomen.

a)      Het effectieve lid

Een effectief lid kan door het Bestuursorgaan voor uitsluiting worden voorgedragen wanneer het zich schuldig heeft gemaakt aan een overtreding van de statuten of het huishoudelijk reglement, of wanneer zijn gedrag schadelijk is voor de vereniging omdat het de wetten van eer en fatsoen heeft overtreden.

De uitsluiting van een effectief lid valt onder de bevoegdheid van de Algemene Vergadering, die beslist bij geheime stemming en met een meerderheid van 2/3 van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde leden, op voorwaarde dat 2/3 van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

In afwachting van het besluit van de Algemene Vergadering over de uitsluiting van een effectief lid kan het Bestuursorgaan dit lid schorsen.

Het Bestuursorgaan kan een effectief lid schorsen met een meerderheid van 2/3 van de stemmen van de aanwezige leden van het Bestuursorgaan, op voorwaarde dat ten minste twee derde van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.

Het effectieve lid waarvan de schorsing wordt overwogen, wordt door de Bestuursorgaan gehoord voordat hij een besluit neemt. Het lid kan zich laten bijstaan door een raadsman naar keuze.

Met uitzondering van zijn statutaire rechten worden de rechten van het effectieve lid gedurende een door het Bestuursorgaan vastgestelde periode tijdelijk geschorst.

Het effectieve lid dat voor uitsluiting wordt voorgedragen, wordt uitgenodigd om uitleg te geven voor de Algemene Vergadering, voordat deze laatste beslist. Het lid kan zich desgewenst laten bijstaan door een raadsman naar keuze.

De uitsluiting van een effectief lid bij wijze van sanctie wordt hem per aangetekende brief meegedeeld.

De sanctie wordt naar behoren gemotiveerd.

b)      Het toegetreden lid

Een toegetreden lid kan worden uitgesloten van de vereniging wanneer het zich schuldig heeft gemaakt aan een overtreding van de statuten of het huishoudelijk reglement, of wanneer zijn gedrag schadelijk is voor de vereniging omdat het de wetten van eer en fatsoen heeft overtreden.

Het Bestuursorgaan kan een toegetreden lid uitsluiten met een meerderheid van 2/3 van de stemmen van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde bestuurders, op voorwaarde dat ten minste 2/3 van de bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd is.

In afwachting van een besluit tot uitsluiting kan het Bestuursorgaan het lid eerst schorsen voor alle activiteiten. De schorsing van een toegetreden lid kan worden uitgesproken met een meerderheid van 2/3 van de stemmen van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde bestuurders, op voorwaarde dat ten minste 2/3 van de bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd is.

Het toegetreden lid dat voor uitsluiting of schorsing wordt voorgedragen, wordt verzocht uitleg te geven voordat het Bestuursorgaan een besluit neemt. Het lid kan zich, indien hij het wenst, laten bijstaan door een raadsman naar keuze.

Met uitzondering van zijn statutaire rechten worden de rechten van het toegetreden lid gedurende een door het Bestuursorgaan vastgestelde periode tijdelijk geschorst.

De tegen een toegetreden lid genomen sanctie van uitsluiting of schorsing wordt hem per aangetekende brief meegedeeld.

De sanctie wordt naar behoren gemotiveerd.

ARTIKEL 29

Van elke zitting worden notulen opgesteld. De notulen kunnen op de maatschappelijke zetel van de vereniging worden geraadpleegd door de leden en geïnteresseerde derden. Uittreksels worden ondertekend door twee van de personen die de vereniging wettelijk vertegenwoordigen, of door de persoon die belast is met het dagelijks bestuur. De verslagen van de Algemene Vergadering worden toegezonden aan alle effectieve en toegetreden leden en aan de leden van het Bestuursorgaan.

TITEL V: REKENINGEN EN BEGROTING

ARTIKEL 30

Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot en met 31 december. Tijdens de eerste vergadering van het nieuwe boekjaar sluit het Bestuursorgaan de rekeningen van het afgelopen boekjaar af en stelt hij de begroting voor het lopende boekjaar op. Beide worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gewone Algemene Vergadering, die binnen drie maanden na het eind van het boekjaar plaatsvindt.

ARTIKEL 31

De regelmatigheid van de rekeningen van de vereniging wordt gecontroleerd door een bedrijfsrevisor, onafhankelijk van het bestuursorgaan.  Het verslag en de kosten van deze bedrijfsrevisor wordt aan de Algemene Vergadering voorgelegd ter goedkeuring.

ARTIKEL 32

Voor elke uitgave die niet in de begroting voorzien is, is een voorafgaand besluit van het Bestuursorgaan vereist.

TITEL VI: ONTBINDING EN VEREFFENING

ARTIKEL 33

In geval van ontbinding van de vereniging benoemt de Algemene Vergadering een of meer vereffenaars, stelt zij hun bevoegdheden vast en geeft zij aan hoe het netto-actief van het vermogen van de vennootschap moet worden aangewend.

Deze aanwending moet verplicht ten gunste van een belangeloos doel zijn.

Elke beslissing met betrekking tot de ontbinding, de voorwaarden van de vereffening, de benoeming en de beëindiging van de vereffenaar(s), de afsluiting van de vereffening en de aanwending van het netto-actief, wordt binnen 30 dagen na haar goedkeuring neergelegd op de griffie en gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, zoals voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

TITEL VII: DIVERSE BEPALINGEN

ARTIKEL 34: Wettelijke publicaties

Alle akten met betrekking tot de toekenning van de verschillende functies in het Bestuursorgaan, de benoeming en het ontslag van bestuurders, van de personen die gedelegeerd zijn voor het dagelijks beheer, de personen die gemachtigd zijn om de vereniging te vertegenwoordigen, de beslissingen met betrekking tot de nietigheid of de ontbinding van de vereniging, haar vereffening en de benoeming en het ontslag van de vereffenaars, en alle wijzigingen van de statuten moeten binnen 30 dagen worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van de vennootschappen en (bij uittreksel) worden gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Worden binnen 30 dagen neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel, maar niet gepubliceerd;

– de gecoördineerde statuten bij een statutenwijziging.

– de jaarrekening van de vereniging.

De inhoud en de vorm van deze neerleggingen zullen gebeuren volgens de wet en haar uitvoeringsbesluiten.

Zij zullen worden neergelegd door een van de personen die gemachtigd zijn om de vereniging te vertegenwoordigen.

ARTIKEL 35

Alles wat niet uitdrukkelijk in deze statuten is voorzien, wordt geregeld door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Einde

Lijst Stichtende leden

Association de Véhicules Anciens de Charleroi asbl (AVAC)
Amicale de Véhicules de Collection du Centre asbl (AVCC)
Amicale Panhard de Belgique asbl-vzw
Ancient Ford Club of Belgium vzw
Antwerp Renault Oldtimer Club (AROC)
Belgian Matra Club asbl
Belgian Rover Club vzw
Binocle Club – Club des Vétérans VW asbl / VW Veteranen Club vzw
BSA Owners Club Belgium vzw
Classic Racing Motorcycle Belgium asbl (CRMB)
Classic Motorcycles Belgium vzw (CMB)
Club Belge des Anciennes Citroën asbl-vzw
Belgian Mercedes-Benz Club vzw
Belgische Club voor Oude Peugeot’s – Club Belge des Anciennes Peugeot
Club des Amateurs d’Ancienne Renault de Belgique et Alpine Club de Belgique asbl
Club Team Lotus Belgium vzw
DKW Auto Union Club Belgium vzw
Historical Vehicle Club of Belgium
Jaguar Drivers’ Club Belgian Section – Area 60 vzw
Lancia Club Belgio vzw
Lion Vintage Association asbl
Rétromobile Club de Spa asbl
Rootes Club of Belgium vzw/asbl
Volvo Classic Club Belgium asbl
Belgian Military Vehicle Trust
Triumph Enthusiasts Club Belgium vzw
Triumph Touring Club vzw
Vlaamse Vehikel Klub vzw (VVK vzw)
Vétéran Moto Club Belge asbl
Ivan Mahy
Gerald Lesne
Jacques Bougnet