Fiscaliteit in Vlaanderen

Algemeenheden

Officiële website Fiscaliteit Vlaanderen

https://www.vlaanderen.be/uw-overheid/werking-en-structuur/hoe-werkt-de-vlaamse-overheid/belastingen-en-begroting/vlaamse-belastingen/verkeersbelastingen

Inleiding

De meeste antwoorden vindt u rechtstreeks via de officiële homepage van Vlaanderen

FAQ

Hieronder vindt u de meest relevante antwoorden en/of shortlinks op de meest gestelde vragen inzake oldtimers

Aan wie moet ik de verkeersbelasting betalen?

Vroeger werd de verkeersbelasting beheerd door de Federale Overheidsdienst Financiën. Sinds de Zesde Staatshervorming werd deze bevoegdheid overgeheveld naar de Gewesten. Dit betekent dat u de aanvraag tot het betalen van de verkeersbelasting zal betalen aan het Gewest waar uw voertuig officieel werd ingeschreven.

Hoeveel bedraagt de jaarlijkse verkeersbelasting voor mijn oldtimer in het Vlaams Gewest?

In het kader van de jaarlijkse verkeersbelasting zijn oldtimers voertuigen die meer dan 25 jaar geleden voor het eerst in het verkeer werden gebracht. Voor oldtimers geldt een forfaitair tarief dat overeenkomt met de minimale jaarlijkse verkeersbelasting.

De leeftijd van een voertuig wordt niet bepaald door het bouwjaar van een voertuig, maar door de eerste inschrijving: de leeftijd is het aantal jaar vanaf de eerste inverkeerstelling.

In Vlaanderen geldt de regel dat alle oldtimers met een 1e datum van ingebruikname van voor 01.01.1993 (dus tot en met 31.12.1992) blijven genieten van de forfaitaire verkeersbelasting. Deze vanaf 1993 moeten de leeftijd van 30 jaar bereikt hebben!

Hoeveel bedraagt de Belasting op Inverkeersstelling (BIV)?

Dit hangt af van de regio waar u woonachtig bent.

Voor de inwoners van het Vlaams Gewest wordt het bedrag jaarlijks geïndexeerd en bedraagt sinds 01.07.2020 45.56 € bij de eerste betalingsaanvraag van de verkeersbelasting toegevoegd worden. Enkel voor motorfietsen bedraagt de BIV forfaitair 61,50 EUR.

Voor de inwoners van het Brussels en Waals Gewest wordt het bedrag van 61,50 € bij de eerste betalingsaanvraag van de verkeersbelasting toegevoegd worden.

Kan ik een simulatie uitvoeren om het juiste bedrag te kennen?

Ja dit kan eenvoudig via https://belastingen.fenb.be/ui/public/vkb/simulatie

Moet ik de Bijzondere Inverkeersbelasting opnieuw betalen bij een herinschrijving om naam van dezelfde titualris?

Neen, de BIV is enkel verschuldigd bij elke inschrijving op naam van een nieuwe titularis, voor zover er ooit al eens een BIV op dit voertuig betaald werd.

Ik bezit een oldtimer van meer dan 3,5 ton, moet ik dan een OBU aan boord hebben?

Oldtimer voertuigen met een O-nummerplaat die slechts gebruikt worden volgens de voorwaarden van artikel 2, 7° van het KB van 15 maart 1968 betreffende de technische voorwaarden van voertuigen. Dat wil zeggen dat zij zonder OBU geen goederen mogen vervoeren.

Dat wil zeggen dat zij zonder OBU geen goederen mogen vervoeren.

Meer info via https://www.vlaanderen.be/kilometerheffing

Mijn oldtimer is uitgerust met een LPG-installatie. Moet ik hiervoor de aanvullende verkeersbelasting betalen?

Voor alle voertuigen uitgerust met een LPG installatie dient de aanvullende verkeersbelasting betaald te worden volgens volgend overzicht.

  • Max. 7 PK: 89,16 €
  • Van 8 tot 13 PK: 148,68 €
  • Meer dan 13 PK: 208,20 €

Nieuw voorstel – Verkeersbelasting Vlaanderen

Laatste update : 28/09/2021

Op 27 september 2021 legde Vlaams Minister President (NV-A) zijn septemberverklaring af waar vooral geld gezocht wordt om de begroting, zogezegd, in evenwicht te brengen.

Ook onze oldtimers kwamen eventjes aan bod, met als idee om de forfaitaire verkeersbelasting op te trekken naar 100 EUR, dit is meer dan een verdubbeling van het huidige tarief.

Voor BEHVA is deze verhoging niet aanvaardbaar omdat er geen overleg gebeurde, maar ook omwille van het feit dat er met onze oldtimers bitter weinig gereden (+/- 1160 km/jaar) wordt, en, dat de toegang tot bepaalde zones verboden blijft (zie LEZ dossier).

Daarenboven zijn we ervan overtuigd dat de verwachte 8,7 miljoen EUR niet zal behaald worden omdat, net zoals in 2016, Wallonië dezelfde fout begaan heeft door de verkeersbelasting plots te verhogen voor de categorie 25-30 jaar. Het gevolg was dat liefhebbers hun voertuig hetzij gingen registreren in een ander Gewest, hetzij de nummerplaat lieten schrappen.

BEHVA heeft onmiddellijk een afspraak gevraagd met de Vlaams Minister van Financiën Matthias Diependaele (NV-A) en we zullen u informeren van de vooruitgang van dit overleg en eventuele acties die we samen met alle liefhebbers kunnen ondernemen.

Ter info : dit is momenteel enkel een Vlaamse beslissing en wordt nog besproken binnen het Vlaams Parlement.

Feedback mag gegeven worden via sec@behva.be en we houden rekening met uw mening en/of argumenten

Peeter Henning

CEO BEHVA

28.09.2021
28.09.2021

Afspraak gevraagd met Vlaams Minister van Financiën Matthias Diependaele

28.09.2021
28.09.2021

Mailing gestuurd met argumentatie aan alle Vlaamse politieke partijen

28.09.2021
28.09.2021
11:45 u Bericht van Matthias Diependaele – overleg wordt ingepland
28.09.2021
28.09.2021

14:00 u Bericht van kabinet M. Diependaele – Voorlopig overleg gepland op 01/10/2021

29.09.2021
29.09.2021

11.00 u : Bericht van kabinet M. Diependaele – bevestiging meeting 01/10/2021

01.10.2021
01.10.2021

Aangename meeting gehad met Vlaams minister Diependaele aan wie we ons ongenoegen geuit hebben inzake het nemen van dergelijke beslissingen zonder enig voorafgaandelijk overleg.
Hij meldde ons dat het initiële plan van de Vlaamse regering was om alle oldtimers gewoon de volledige verkeersbelasting te laten betalen, iets waar hij zich zou tegen verzet hebben omdat hij zelf oldtimerliefhebber is. Nadien werden er berekeningen gemaakt met een verhoging tot 75 EUR en uiteindelijk werd het 100 EUR. Deze zou van toepassing worden vanaf 1 januari 2023 en geldig voor alle oldtimers die momenteel van de forfaitaire verkeersbelasting genieten.
We hebben hem ook gewaarschuwd voor de verschillende gevolgen dat deze onsympathieke maatregel zal hebben en dit aan de hand van concrete cijfers en simulaties, waaruit duidelijk blijkt dat de gewenste 8.7 miljoen euro zeker niet behaald zullen worden.
Onze argumenten waren onder andere dat er heel veel schrappingen zullen gebeuren van nummerplaten, vooral bij grotere verzamelaars, dat er minder inkomsten zullen zijn die via de belastingen, tewerkstelling, verzekeringen, professionele bedrijven in de oldtimersector, …. en dat er meer dan waarschijnlijk ook meer mensen werkloos zullen worden indien de oldtimers verminderen. Ook hebben we hem gemeld dat er velen hun voertuig zullen herinschrijven in een ander gewest, zoals in Wallonië waar er geen wijziging komt in de verkeersbelasting.
Minister Diependaele vroeg ook waarom we niet lobbyen voor een verzamelaarsnummerplaat, iets wat we al verschillende jaren vragen maar tot op heden nog geen doorbraak is gekomen. Eigenlijk is dit voorstel in strijd met de intenties van de Vlaamse Regering want indien grote verzamelaars 1 nummerplaat zouden aankomen van bvb 150 EUR voor bvb 10 oldtimers, dan behaalt de Vlaamse regering haar doelstellingen ook niet.
De minister zou onze argumenten, cijfers en waarschuwingen in overweging nemen!

04.10.2021
04.10.2021
Réaction Ministre Crevits Beste heer Henning, De coronacrisis heeft niet alleen een zware impact gehad op de zorgsector, de bedrijven en de Vlamingen, maar helaas ook op de begroting van de Vlaamse Gemeenschap. Er zijn enerzijds de extra uitgaven, denk maar aan het opzetten van vaccinatiecentra maar ook het overeind houden van onze lokale ondernemers. Daarnaast zijn ook de inkomsten fors gezakt omdat deze gekoppeld zijn aan de economische groei. Wil de Vlaamse regering binnen enkele jaren terug aanknopen met een begroting in evenwicht dan moeten er vandaag ook moeilijke budgettaire maatregelen genomen worden. Het gaat in totaal over 900 miljoen euro. Deze maatregelen zijn ook nodig om de investeringen op peil te houden. De investeringen in nieuwe weginfrastructuur en het onderhoud daarvan zullen onverkort uitgevoerd worden. Daarbij zijn ook een aantal ingrijpende projecten bij zoals het sluiten van de ring in Antwerpen en de herinrichting van de ring rond Brussel. De Vlaamse regering wil de investeringen in de weginfrastructuur absoluut vrijwaren, maar dat gaat alleen als alle weggebruikers een zekere bijdrage leveren via de jaarlijkse verkeersbelasting. De normale jaarlijkse verkeersbelasting bedraagt honderden euro’s en vertrekt vanuit een basisbelasting op de fiscale pk, waarop een bonus-malus wordt toegepast in functie van de milieuprestaties van het voertuig. De oldtimers betalen vandaag slechts een forfaitaire belasting van 38 euro. Deze is een heel stuk lager dan de normale belasting en biedt ook de mogelijkheid niet gepenaliseerd te worden voor de werkelijke milieu-impact, die bij oudere wagens nu eenmaal hoger is. Het is in die optiek dat de Vlaamse regering, na expertenadvies, heeft geoordeeld dat een jaarlijkse belasting van 100 euro nog steeds billijk is. Met hoogachting,Hilde Crevits Minister van de viceminister- president Vlaams Minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw

19.10.2021
19.10.2021

Reactie minister Crevits
Beste heer Henning,

Bedankt om ons deze gegevens over de sector van de oldtimers te bezorgen. Onze beweging is ook bezorgd over de besparingsplannen van de Vlaamse regering. Ze willen duidelijk nog steeds veel besparen, o.a. door de verkeersbelasting voor oldtimers te verhogen. Een zoveelste zinloze belasting, waar we ons blijven tegen verzetten vanuit de oppositie.

Hou jullie goed.

Met vriendelijke groet,
Team Vooruit

04.11.2021
04.11.2021
Gezien het voorstel van de Vlaamse Regering uitgesteld pas ingaat in 2023, geeft ons dit uiteraard nog wat ademruimte om beter overleg te plegen met het kabinet van Vlaams minister Diependaele.

U vindt geen antwoord op uw vraag