Aanvraagformulier BEHVA Verzekering

BEHVA Insurance is een handelsmerk gedistribueerd door GEXIA SRL, Esplanade 1/51, 1020 Brussel (verzekeringsmakelaar erkend door de FSMA onder nummer 0801.562.963).

BELANGRIJKE INFORMATIE

Verzekerde bevestigt dat:

 • eigenaar of gebruiker is van een voertuig voor dagelijks gebruik (en zich ertoe verbindt op verzoek een kopie van het inschrijvings- en verzekeringsbewijs of van het attest van de werkgever, indien het een bedrijfsvoertuig betreft, te kunnen overleggen); Opmerking: niet van toepassing op bromfietsen en landbouwtractoren.
 • hij hierbij GEXIA BV mandateert om in zijn/haar naam een autoverzekeringspolis van de vzw BEHVA te onderschrijven voor bovenvermeld risico;
 • hij akkoord gaat dat de verzekeraar het recht heeft om elk contract individueel te beëindigen volgens de Algemene Voorwaarden aangesloten bij de vzw BEHVA;
 • hij kennis heeft genomen van de Algemene en Bijzondere Voorwaarden van de door de vzw BEHVA voor hem onderschreven polis, waarvan kopie beschikbaar is via de website behva.be rubriek “verzekeringen”; • hij verklaart zijn voertuig enkel te gebruiken volgens wettelijke bepaling.

Zijn uitgesloten :

 • commercieel en professioneel gebruik;
 • woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer;
 • bezoldigd vervoer en met bezoldigd vervoer van personen gelijkgesteld gratis vervoer; – gebruik als werktuig of werkmiddel alsook voor interventieopdrachten.
 • hij verklaart op zijn eer de laatste 2 jaar geen rijverbod te hebben gehad in tengevolge van: – dronkenschap of
  • fraude aan de verzekering; en ook niet te lijden aan een lichamelijke bijzonderheid of ziekte die zijn rijvermogen kan aantasten.
 • hij aanvaardt dat de maatschappij zich het recht voorbehoudt verhaal uit te oefenen in de gevallen voorzien in de Minimale Voorwaarden voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.

De kandidaat onderschrijver bevestigt de waarheid en de oprechtheid van zijn verklaringen die gelden als basis voor het contract. De verzekeringspolis zal ten vroegste aanvang nemen vanaf de officiële kennisgeving door GEXIA BV van de aanvaarding van het te verzekeren risico door de betrokken verzekeraars voor de waarborgen B.A., casco, mini-casco, individuele inzittenden, bijstand en rechtsbijstand.

Dit verzekeringsvoorstel verbindt noch de kandidaat onderschrijver, noch de verzekeraar tot het sluiten van het verzekeringscontract. Indien binnen de 30 dagen na de ontvangst van het voorstel de verzekeraar aan de kandidaat onderschrijver geen verzekeringsaanbod ter kennis heeft gebracht of de verzekering afhankelijk heeft gesteld van een aanvraag tot onderzoek of de verzekering heeft geweigerd, verbindt hij zich tot het sluiten van de overeenkomst op straffe van schadevergoeding. De ondertekening van dit aanvraagformulier brengt geen dekking met zich mee.

 

WET VAN 8/12/1992 TOT BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

De meegedeelde gegevens mogen door de verzekeringsmaatschappij worden verwerkt met het oog op de klantenservice, de aanvaarding van risico’s, het beheer van contracten en schadegevallen, alsook de betaling van verzekeringssommen. Om een optimale service te verlenen, kunnen deze gegevens worden meegedeeld aan de ondernemingen die in verbinding staan met de maatschappijen of één van de maatschappijen.

De betrokken personen verlenen hun toestemming voor de verwerking van de gegevens die hun gezondheid betreffen wanneer deze nodig zijn voor de aanvaarding, het beheer en de uitvoering van het contract door de beheerders die optreden, in het kader van dit contract. Deze verwerking is vastgesteld in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Alle informatie zal met de grootste discretie worden behandeld.

De betrokken personen kunnen van deze gegevens kennis krijgen, ze laten verbeteren en zich gratis verzetten tegen de verwerking ervan met het oog op direct marketing. Hiertoe dient een gedateerd en ondertekend verzoek vergezeld van een recto/ verso kopie van de identiteitskaart aan de klantendienst van de maatschappij te worden gezonden.

Dit vakje dient te worden aangekruist, indien de betrokken personen niet willen worden ingelicht over direct marketingacties van de maatschappij. Nadere inlichtingen kunnen bij de klantendienst van de maatschappij worden verkregen.

 

TOEPASBAAR RECHT

Het Belgische recht is van toepassing op de overeenkomst.

 

UW AANGEWEZEN GESPREKSPARTNER

Uw tussenpersoon is een specialist die u kan helpen. Zijn rol bestaat erin u in te lichten over uw contract en de prestaties die eruit voortvloeien en voor u alle stappen bij de verzekeringsmaatschappijen te ondernemen. Hij staat u eveneens terzijde mocht er tussen u en een verzekeraar een probleem rijzen.

Indien u vindt dat u op die manier niet de beste oplossing hebt verkregen, kunt u terecht bij de Ombudsdienst Verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel (fax: 02 547 59 75 – email: info@ombudsman.as).  U kan zich ook altijd tot de rechtbank wenden.