Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement BEHVA

versie 08/11/2023

Inleiding

Het huishoudelijk reglement wordt opgesteld door het Bestuursorgaan en is bedoeld om:

–          bepaalde artikelen van de statuten te becommentariëren en/of te verduidelijken;

–          de procedures, de functies, de praktische regelingen voor het stemmen, de wijze van benoeming van het uitvoerend personeel van de vereniging, de werkwijze van de gespecialiseerde Comités zoals het Benoemingscomité, de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van bepaalde functies enz. te beschrijven.

Het huishoudelijk reglement kan te allen tijde door het Bestuursorgaan worden gewijzigd.

Het huishoudelijk reglement moet worden meegedeeld aan de leden van de vzw BEHVA.

Hoofdstuk I: De Strategic Room = Bestuursorgaan

Artikel 1

De vergaderingen van het Bestuursorgaan zijn samengesteld uit de door de Algemene Vergadering verkozen bestuurders en de CEO.

Het Bestuursorgaan kan de coördinatoren, de verbindingspersonen en andere gasten uitnodigen.

Het Bestuursorgaan stelt een ‘BUREAU’ samen om op geregelde tijdstippen samen te komen en om voorbereidende werken uit te voeren.  Dit BUREAU wordt samengesteld uit 

– De voorzitter, de ondervoorzitter, de CEO, de verantwoordelijke voor de Financiën, de verantwoordelijke voor Communicatie & Marketing, de Public-Affairs, evenals twee verkozen bestuurders

Artikel 2

Overeenkomstig artikel 11 van de statuten wordt de bezoldiging van het Bestuursorgaan als volgt vastgesteld:

–          Reiskosten: Volgens het wettelijk vastgelegd tarief

–          Zitpenningen: EUR 0,00

Voor de terugbetaling moet het model van de onkostennota worden gebruikt (zie bijlage 9).

Hoofdstuk II: De vertegenwoordigers van de vzw BEHVA

Artikel 3

Elke vertegenwoordiger van de vzw BEHVA moet het handvest van de vertegenwoordigers ondertekenen (zie bijlage 1 van dit reglement).

Hoofdstuk III: De Executive Room

Artikel 4

De Executive Room werkt onder de verantwoordelijkheid van de CEO van de vzw BEHVA.

Artikel 5

De ‘Executive Room’ heeft twee werkingspijlers, namelijk:

–          Back Office voor de dagelijkse werkzaamheden, (secretariaat en externe managers)

–          De Gewesten Vlaanderen – Brussel – Wallonië

Artikel 6

De Gewesten zijn samengesteld uit:

–          Een coördinator

–          Een verbindingspersoon

–          Ambassadeurs

–          Elke andere operationele persoon die de CEO nodig acht

Artikel 7

De beschrijving van de taken is opgenomen in artikel 24 van dit huishoudelijk reglement.

Artikel 8

De duur van het mandaat van de coördinator, de verbindingspersoon en de ambassadeurs wordt bepaald door het Bestuursorgaan, op advies van de CEO.

Artikel 9

Tenzij contractueel anders overeengekomen, wordt de bezoldiging van de coördinator, de verbindingspersoon en de ambassadeurs als volgt vastgesteld:

–          Reiskosten: Volgens het wettelijk vastgelegd tarief

–          Zitpenningen: EUR 0,00

Voor de terugbetaling moet het model van de onkostennota worden gebruikt (zie bijlage 9).

Hoofdstuk IV: De Specialist Room

Artikel 10

De ‘Specialist Room’ werkt onder de verantwoordelijkheid van de CEO van de vzw BEHVA, op verzoek van het Bestuursorgaan of indien de CEO het nodig acht.

Artikel 11

De ‘Specialist Room’ bestaat uit:

–          personen die gespecialiseerd zijn in een bepaald merk of type voertuig

–          gespecialiseerde verenigingen uit de wereld van de historische voertuigen

–          personen die gespecialiseerd zijn in een specifiek domein zoals het milieu, brandstoffen, homologatie … deze lijst is niet uitputtend.

Artikel 12

De Specialist Room heeft een adviserende rol voor de federatie.

Artikel 13

De personen en/of verenigingen hebben geen specifiek mandaat, maar kunnen worden geraadpleegd wanneer de vzw BEHVA hen nodig heeft.

Artikel 14

De CEO kan een werkgroep van gespecialiseerde personen en/of verenigingen bijeenroepen/oprichten. Een werkgroep zal altijd worden voorgezeten door een vertrouwenspersoon die door het Bestuursorgaan wordt aangesteld en die in fine een rapport met zijn conclusies zal voorleggen aan de CEO.

Artikel 15

De bezoldiging van de personen en/of verenigingen wordt als volgt vastgesteld:

–          Reiskosten: Volgens het wettelijk vastgelegd tarief

–          Zitpenningen: EUR 0,00

Voor de terugbetaling moet het model van de onkostennota worden gebruikt (zie bijlage 9).

Hoofdstuk V: Contracten

Artikel 16

Het Bestuursorgaan kan een beroep doen op:

–          Personeel met een arbeidsovereenkomst

–          Een bedrijf/vereniging met een contract van bepaalde of onbepaalde duur

Afschriften van de contracten worden bewaard op de maatschappelijke zetel van de vereniging.

Hoofdstuk VI: Verplichtingen van de leden

Artikel 17

De leden dienen zich te houden aan de statuten, dit huishoudelijk reglement en de algemene betalingsvoorwaarden.

Hoofdstuk VII: Gebruik van het logo van de vzw BEHVA

Artikel 18

De leden mogen het logo van de vzw BEHVA gebruiken op voorwaarde dat zij de ‘huisstijl’ respecteren.

De vzw BEHVA moet een voorbeeld ontvangen van elke publicatie die door de leden wordt gemaakt en waarin het logo van de vzw BEHVA zichtbaar is. De vzw BEHVA behoudt zich het recht voor om te eisen dat het logo niet wordt gebruikt voor bepaalde publicaties en evenementen.

Hoofdstuk VIII: Vertrouwelijkheid

Artikel 19

Elke vertegenwoordiger en elke werknemer van de vzw BEHVA moet een vertrouwelijkheidsverklaring ondertekenen (zie bijlage 2 van dit huishoudelijk reglement).

Hoofdstuk IX: Benoemingscomité

Artikel 20

Personen die deel willen uitmaken van het Bestuursorgaan of die de federatie willen vertegenwoordigen (ambassadeur, coördinator, verbindingspersoon en alle andere vertegenwoordigingstaken), moeten hun kandidatuur met een CV en een motivatiebrief voorleggen.

Er wordt een transparante procedure toegepast om de doeltreffendheid van de benoemingen en herbenoemingen van de bestuurders en leidinggevenden te waarborgen. Het Bestuursorgaan stelt objectieve benoemingsprocedures en selectiecriteria vast.

Het Benoemingscomité leidt het benoemingsproces en beveelt het Bestuursorgaan geschikte kandidaten aan. Het Bestuursorgaan doet vervolgens voorstellen voor benoeming of herbenoeming aan de Algemene Vergadering.

Voor elke benoeming van een bestuurder of leidinggevende wordt een beoordeling gemaakt van de vaardigheden, kennis en ervaring die binnen het Bestuursorgaan reeds bestaan of die nodig zijn. Op basis van deze beoordeling wordt een beschrijving van de rol en de vereiste kennis en ervaring opgesteld.

In het geval van een nieuwe benoeming zorgt het Comité ervoor dat het, voor het de goedkeuring van de kandidaat door het Bestuursorgaan overweegt, voldoende informatie over de kandidaat heeft ontvangen, zoals zijn/haar curriculum vitae, een evaluatie op basis van het (de) eerste gesprek(en), een lijst van andere functies die de persoon bekleedt en, indien van toepassing, informatie over de beoordeling van zijn/haar onafhankelijkheid.

De bestuurders worden bij de indiening van hun kandidatuur naar behoren geïnformeerd over de omvang van hun verplichtingen, met name wat betreft de tijd die zij aan de uitoefening van hun mandaat zullen moeten besteden, waarbij ook rekening wordt gehouden met het aantal en het belang van hun andere verplichtingen.

De vergoeding van de selectiecommissie is als volgt vastgesteld:

–          Reiskosten: Volgens het wettelijk vastgelegd tarief

–          Zitpenningen: EUR 0,00

Voor de terugbetaling moet het model van de onkostennota worden gebruikt (zie bijlage 9).

Hoofdstuk X: De CEO

Artikel 21

Het Bestuursorgaan bepaalt de bevoegdheden en verantwoordelijkheden die aan de CEO worden toevertrouwd en stelt in nauw overleg met de CEO een duidelijk delegatiebeleid vast.

De CEO is verantwoordelijk voor het operationele beheer en de dagelijkse leiding van de vereniging.

Zonder afbreuk te doen aan de toezichthoudende rol van het Bestuursorgaan, stelt de CEO interne controles in om financiële en andere risico’s te identificeren, te beoordelen, te beheren en te volgen, op basis van een door het Bestuursorgaan goedgekeurd kader.

De CEO legt aan het Bestuursorgaan tijdig een betrouwbare, volledige en nauwkeurige jaarrekening van de vereniging voor die voldoet aan de boekhoudkundige principes en het beleid dat van toepassing is op de vereniging.

De CEO verstrekt tijdig alle informatie die nodig is voor de uitoefening van zijn verantwoordelijkheden.

De CEO zorgt ervoor dat hij zijn verplichtingen tegenover het Bestuursorgaan nakomt en rapporteert aan het Bestuursorgaan.

De CEO doet voorstellen aan het Bestuursorgaan met betrekking tot de strategie van de vereniging en haar uitvoering.

De CEO heeft voldoende manoeuvreerruimte om de door de het Bestuursorgaan goedgekeurde strategie uit te voeren, rekening houdend met de risico’s die de vereniging bereid is aanvaarden.

Duidelijke en afdwingbare procedures regelen de beslissingsbevoegdheid van de CEO.

De relatie tussen de bestuurders en de CEO is transparant.

De arbeidsvoorwaarden en de vergoeding van de CEO worden vastgelegd in een contract tussen de vereniging en de CEO.

Hoofdstuk XI: Effectieve leden

Artikel 22

Aansluitend op artikel 6 van de statuten moet elk lid dat erkend wenst te worden als effectief lid op de Algemene Vergadering, een document invullen (zie bijlage 8) en dit uiterlijk 15 dagen voor de datum van de Algemene Vergadering (per post of e-mail) aan het secretariaat van de vzw BEHVA bezorgen.

De benoeming geldt alleen voor het jaar waarin de gewone Algemene Vergadering en, indien van toepassing, de buitengewone Algemene Vergadering in dat jaar wordt gehouden. Dit betekent dat de procedure voor elke gewone Algemene Vergadering moet worden herhaald.

Het Bestuursorgaan kan de benoeming van een effectief lid weigeren indien het niet heeft voldaan aan hoofdstuk VI van dit huishoudelijk reglement. De CEO zal een motivatiebrief opstellen en aangetekend naar dit lid versturen.

Hoofdstuk XII: Procedure voor de selectie/aanstelling van vertegenwoordigers van de liefhebbers, eigenaren en gebruikers van historische voertuigen

Artikel 23

Volgens artikel 6 van de statuten kunnen liefhebbers, eigenaren en gebruikers van historische voertuigen, met een maximum van tien vertegenwoordigers, effectief lid worden van de vereniging.

Onder de vele liefhebbers kunnen ten hoogste 10 personen deze groep vertegenwoordigen, aan de hand van de volgende procedure:

–          Zes maanden voor de Algemene Vergadering zal de CEO een oproep tot kandidaten verzenden;

–          Potentiële kandidaten moeten uiterlijk 3 maanden voor de Algemene Vergadering een motivatiebrief en een CV sturen naar de CEO;

–          Het Benoemingscomité zal de aanvragen nakijken en een definitieve lijst opstellen, rekening houdend met de taalkundige en gewestelijke pariteit;

–          Indien er meer dan 10 geslaagde kandidaten zijn, wordt tijdens de Algemene Vergadering gestemd;

Hoofdstuk XIII: Functiebeschrijvingen

Artikel 24

1.      Inleiding

Worden hierna vermeld:

–          Een algemeen profiel dat geheel of gedeeltelijk moet worden gebruikt voor de sollicitatie naar een functie

–          De verschillende taken die op dit moment bestaan. Indien andere taken zouden worden ingevoerd, zal de beschrijving van deze taken aan dit document worden toegevoegd.

2.      Algemeen profiel

–          Man/vrouw

–          De liefhebbers van het toegewezen gewest vertegenwoordigen

–          De contactpersoon zijn voor de verschillende instanties

–          Een e-mailadres & internettoegang hebben

–          Een mate van juridische kennis bezitten

–          Een basiskennis bezitten van de wetgeving en/of de procedures (inschrijving, technische keuring, verkeersregels, belastingen, milieu, enz.)

–          Een basiskennis bezitten van de structuur en de werking van de vzw BEHVA

–          Vlot in de omgang, dynamisch en enthousiast zijn

–          Beschikbaar zijn op onregelmatige dagen en uren

–          Elementaire computervaardigheden bezitten (Word, Excell, PowerPoint)

–          Bereid zijn om opleidingen te volgen op verzoek van de vzw BEHVA.

–          Volhardend, gemotiveerd en resultaatgericht zijn

–          Een teamspeler zijn.

–          De waarden van de vzw BEHVA delen

–          Het behoud van het erfgoed en de wereld van het historische voertuig is een passie.

–          Bereid zijn om diverse opleidingsmodules te volgen (mechanisch, technisch, juridisch).

3.      Bestaande taken binnen de vzw BEHVA

Voorzitter

De voorzitter wordt gekozen door het Bestuursorgaan.

De voorzitter wordt erkend om zijn professionalisme, zijn onafhankelijkheid, zijn coachingvaardigheden en zijn vermogen om consensus op te bouwen, te communiceren en vergaderingen te leiden.

De voorzitter is verantwoordelijk voor de doeltreffendheid en de werking van het Bestuursorgaan.

De voorzitter zorgt ervoor dat het Bestuursorgaan zijn bevoegdheden op het juiste moment en met volledige kennis van zaken ten volle kan uitoefenen.

De voorzitter verzekert de wettelijke en statutaire conformiteit van de vergaderingen en besluiten van het Bestuursorgaan. Hij ziet erop toe dat de procedures voor de voorbereiding, de beraadslaging, de besluitvorming en de uitvoering van de besluiten naar behoren worden uitgevoerd.

De voorzitter leidt het Bestuursorgaan. Hij schept een klimaat van vertrouwen dat een open discussie en een constructieve uitdrukking van eventuele meningsverschillen mogelijk maakt. Hij zorgt ervoor dat er voldoende tijd is voor reflectie en discussie vooraleer beslissingen worden genomen. Wanneer een beslissing wordt genomen, steunen alle bestuurders haar uitvoering.

De voorzitter stelt de agenda van het Bestuursorgaan vast op voorstel van de CEO.

De voorzitter zorgt ervoor dat de bestuurders in de aanloop naar de vergaderingen en, indien nodig, tussen de vergaderingen door, nauwkeurig, beknopt, duidelijk en tijdig worden geïnformeerd, zodat zij met kennis van zaken kunnen deelnemen aan de besprekingen.

Alle bestuurders ontvangen dezelfde informatie.

De voorzitter gaat een nauwe relatie aan met de CEO, door ondersteuning en advies te geven, met respect voor de uitvoerende verantwoordelijkheden van de CEO. De voorzitter zorgt voor een doeltreffende interactie tussen het Bestuursorgaan en het uitvoerende management.

De voorzitter zorgt voor een effectieve communicatie met de leden van de vereniging. Hij zorgt er ook voor dat de bestuurders de standpunten van de leden en andere belangrijke belanghebbenden begrijpen.

Vicevoorzitter

De vicevoorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid op de vergaderingen of om de besprekingen en de besluitvorming van het Bestuursorgaan voor te zitten op gebieden waar de voorzitter een belangenconflict zou hebben of om een andere reden niet beschikbaar zou zijn.

CEO

Het Bestuursorgaan bepaalt de bevoegdheden en verantwoordelijkheden die aan de CEO worden toevertrouwd en stelt in nauw overleg met de CEO een duidelijk delegatiebeleid vast.

De CEO is verantwoordelijk voor het operationele beheer van de vereniging en het dagelijks bestuur.

Zonder afbreuk te doen aan de toezichthoudende rol van het Bestuursorgaan, stelt de CEO interne controles in om financiële en andere risico’s te identificeren, te beoordelen, te beheren en te volgen, op basis van een door het Bestuursorgaan goedgekeurd kader.

De CEO legt het Bestuursorgaan tijdig de jaarrekening van de vereniging voor, die betrouwbaar, volledig en nauwkeurig moet zijn, in overeenstemming met de boekhoudkundige principes en het beleid dat van toepassing is op de vereniging.

De CEO verstrekt tijdig alle informatie die nodig is voor de uitoefening van zijn verantwoordelijkheden.

De CEO zorgt ervoor dat hij zijn verplichtingen aan het Bestuursorgaan nakomt en rapporteert aan de Bestuursorgaan.

De CEO doet voorstellen aan het Bestuursorgaan met betrekking tot de strategie van de vereniging en haar uitvoering.

De CEO heeft voldoende manoeuvreerruimte om de door het Bestuursorgaan goedgekeurde strategie uit te voeren, rekening houdend met de risico’s die de vereniging bereid is te aanvaarden.

Duidelijke en afdwingbare procedures regelen de beslissingsbevoegdheid van de CEO.

De relatie tussen de bestuurders en de CEO is transparant.

De arbeidsvoorwaarden en de vergoeding van de CEO zijn vastgelegd in een contract tussen de vereniging en de CEO.

Verbindingspersoon

Taken

–          De contactpersoon zijn voor de gewestelijke en gemeentelijke overheden van het gewest dat hij vertegenwoordigt.

–          Lobbyen, politieke debatten volgen, …

–          Documenten voorbereiden voor de autoriteiten (memorandum, dossiers …)

–          De vzw BEHVA vertegenwoordigen bij de autoriteiten (vergaderingen …)

–          Verslag uitbrengen aan de CEO (vergadering, rapport …)

–          Samenwerken met de CEO en de coördinator

–          Deelnemen aan de vergaderingen van het Bestuursorgaan

–          Voorstellen doen om het imago en/of de werking van de vzw BEHVA te verbeteren

Ambassadeur

Taken

–          Werkt onder de verantwoordelijkheid van de coördinator van het gewest dat hij vertegenwoordigt.

–          Rapporteert aan zijn coördinator en geeft feedback over elk evenement dat hij bijwoont.

–          Kan eventueel in andere gewesten werken als het een nationaal evenement betreft.

–          Is het ‘visitekaartje’ van de vzw BEHVA.

–          Promoot de producten en diensten van de vzw BEHVA bij de liefhebbers (leden, clubs, partners)

–          Verzorgt de contacten tussen de gewestelijke clubs, de liefhebbers van historische voertuigen

–          Bevordert een professioneel imago van de vzw BEHVA door vragen en verzoeken correct te beantwoorden.

–          Neemt actief deel aan de teamvergaderingen en activiteiten die de vzw BEHVA organiseert (evenementen, conferenties,)

–          Schrijft kleine artikelen, geïllustreerd met foto’s

–          Stelt een jaarlijkse kalender van de gewestelijke evenementen op (ter goedkeuring voor te stellen)

–          Zoekt kwalitatieve lokale partners (ter goedkeuring voor te stellen)

Waarnemer / Steward van historische rally’s

Taken

–          Is het ‘visitekaartje’ van de vzw BEHVA en vertegenwoordigt de vzw BEHVA tijdens de regelmatigheidsrally’s voor historische voertuigen

–          Neemt actief deel aan de conformiteitscontrole van voertuigen die deelnemen aan een regulariteitsrally

–          Ziet toe op de naleving van de Voorschriften voor de Organisatie van Historische Regelmatigheidswedstrijden (VOHR) uitgegeven door de federatie en neemt indien nodig beslissingen om ervoor te zorgen dat ze worden nageleefd

–          Neemt regelmatig (1 of 2 keer per jaar) deel aan de vergaderingen van de Evenementencommissie over het specifieke gebied van de organisatie van historische rally’s

–          Is belast met de promotie en verdediging van de werking van de federatie bij de organisatoren, de deelnemers en de besturen

–          Rapporteert over zijn activiteiten aan de bestuurder die verantwoordelijk is voor de evenementen

–          Promoot de producten en diensten van de vzw BEHVA bij de liefhebbers (leden, clubs, partners, enz.).

–          Bevordert een professioneel imago van de vzw BEHVA door vragen en verzoeken correct te beantwoorden

–          Neemt actief deel aan de teamvergaderingen en activiteiten die door de vzw BEHVA worden georganiseerd (evenementen, conferenties, enz.).

–          Schrijft kleine artikelen, geïllustreerd met foto’s

Bestuurder verantwoordelijk voor de professionals

De bestuurder verantwoordelijk voor de professionals werft nieuwe bedrijven als lid van de vzw BEHVA.

De bestuurder verantwoordelijk voor de professionals stelt een lijst op van bedrijven die gespecialiseerd zijn in de restauratie, het onderhoud, de verkoop/aankoop van voertuigen en/of reserveonderdelen.

De bestuurder verantwoordelijk voor de professionals organiseert ten minste eenmaal per jaar een vergadering met de leiding van de bedrijven die lid zijn van de vzw BEHVA.

De bestuurder verantwoordelijk voor de professionals staat het centrale secretariaat bij voor specifieke aangelegenheden die verband houden met de professionele sector.

Office Manager

–          Functie van directiesecretaris

–          Beheer/toezicht op het administratieve personeel van het secretariaat

–          Vervanging van secretaresses in geval van afwezigheid

–          Functie van HR-manager

–          Verantwoordelijk voor het boeken van vergaderzalen en/of andere activiteiten

–          Beheer van de inschrijvingen op beurzen

–          Beheer van de follow-up van de logistieke behoeften voor onze activiteiten

–          Werkt onder de verantwoordelijkheid van de CEO, met wekelijkse feedback

–          Neemt deel aan de vergaderingen van het Bestuursorgaan om de notulen op te stellen

Coördinator

–          Is het aanspreekpunt voor het hem toegewezen gewest

–          Zorgt voor een goede samenwerking tussen de ambassadeurs en de verbindingspersoon.

–          Leidt/steunt/helpt de ambassadeurs

–          Beheert lokale evenementen

–          Bezoekt de evenementen die de vzw BEHVA een meerwaarde kunnen bieden

–          Antwoordt op vragen over historische voertuigen

–          Brengt verslag uit aan de CEO (vergadering, rapport …)

–          Werkt samen met de CEO en de verbindingspersoon

–          Neemt deel aan de vergaderingen van het Bestuursorgaan

–          Neemt deel aan en geeft presentaties op sommige clubbijeenkomsten

–          Doet voorstellen om het imago en/of de werking van de vzw BEHVA te verbeteren.

Beheerder verantwoordelijk voor financiën

Het Bestuursorgaan bepaalt de bevoegdheden en verantwoordelijkheden die aan de bestuurder verantwoordelijk voor financiën worden toevertrouwd.

De bestuurder verantwoordelijk voor financiën controleert de regelmatigheid van alle financiële en boekhoudkundige verrichtingen. Hij bezit de nodige bekwaamheid en ervaring om deze taak uit te voeren.

De bestuurder verantwoordelijk voor financiën legt aan de CEO en het Bestuursorgaan tijdig de jaarrekening van de vereniging voor, die betrouwbaar, volledig en nauwkeurig moet zijn, in overeenstemming met de boekhoudkundige principes en het beleid dat van toepassing is op de vereniging.

De bestuurder verantwoordelijk voor financiën stelt de jaarbudgetten op en legt ze voor aan de CEO.

De bestuurder verantwoordelijk voor financiën is de contactpersoon voor het door het Bestuursorgaan aangeduide boekhoudkantoor en ziet erop toe dat de btw- en/of andere aangiften binnen de wettelijke termijnen worden gedaan.

Bestuurder verantwoordelijk voor evenementen

De bestuurder verantwoordelijk voor evenementen beheert:

–          De kalender van de evenementen die worden georganiseerd door de clubs of een andere organiserende vereniging/persoon

–          De kalender van de regelmatigheidsrally’s

De bestuurder verantwoordelijk voor evenementen trekt nieuwe organisatoren van regelmatigheidsrally’s aan, of overtuigt de organisatoren om zich aan het reglement van de vzw BEHVA te houden.

De bestuurder verantwoordelijk voor evenementen organiseert ten minste eenmaal per jaar een bijeenkomst met de organisatoren van regelmatigheidsrally’s.

De bestuurder verantwoordelijk voor evenementen moet alle vragen moeten kunnen beantwoorden over de regelmatigheidsrally’s en de diensten die de vzw BEHVA aanbiedt (rally pass, FIVA-paspoort …):

De bestuurder verantwoordelijk voor evenementen heeft regelmatig contact met de coördinatoren over de gewestelijke evenementen.

De managers

Indien nodig kunnen managers worden aangewezen om specifieke taken uit te voeren. Voor elke functie worden een profiel en een functiebeschrijving opgesteld door de CEO of door het Bestuursorgaan.

Einde

Om de bijlagen aan het Huishoudelijk reglement te lezen, Klik hier