Wat bij ongeval

EEN ONGEVAL … LIEVER NIET, MAAR HET KAN GEBEUREN

Een aanrijding is soms zo vlug gebeurd en dan is het belangrijk om zo kalm mogelijk te blijven en de juiste schikkingen te nemen.  We nemen hieronder snel even met u de grote lijnen door wanneer je kan gebruik maken van een Europees aanrijdingsformulier. Zorg voor uw vertrek dat je minstens twee exemplaren op voorraad hebt.

Wanneer?

Bij elk ongeval. 

Ongeval zonder gekwetsten

De politie begeeft zich niet automatisch ter plaatse bij elk verkeersongeval, vooral als er geen gewonden zijn. In hun afwezigheid kunnen de bestuurders een tegengestelde versie van de feiten hebben. Het aanrijdingsformulier biedt de betrokken chauffeurs de mogelijkheid de omstandigheden van het ongeval te beschrijven en hun visie op de feiten uiteen te zetten.

Als er geen gewonden zijn, dus enkel materiële schade, dan kan je opteren voor het invullen van een Europees aanrijdingsformulier dat normaal gezien in uw handschoenenkastje steekt bij uw boorddocumenten.  Je dient zo vlug mogelijk de voertuigen te verplaatsen om het verkeer niet te hinderen.  Teken aan de hand van vet krijt de hoeken van de voertuigen af vooraleer ze te verplaatsen.  Indien je de mogelijkheid hebt om foto’s te nemen van de positie van de voertuigen en van de opgelopen schade, kan dit nadien soms zeer nuttig zijn.

Eenmaal de plaats weer vrijgemaakt werd voor het verkeer, kan je overgaan tot het invullen van het Europees aanrijdingsformulier.  Het voordeel van dit formulier is dat dit in een eenvormige lay-out gegoten werd en dat elk land hetzelfde formulier gebruikt.  Dit wil zeggen dat indien je bijvoorbeeld in Spanje een aanrijding hebt met een Italiaan, je zonder moeite dit formulier kan invullen.  Elk genummerd vakje en tekst komen in elke taal overeen. 

Indien de politie zich wel ter plaatse begeeft, raden wij u sterk aan uw aanrijdingsformulier toch in te vullen, ook wanneer de politie u bevestigt dat het proces-verbaal voldoende is… want dan zal u verscheidene maanden moeten wachten om toegang tot uw dossier te krijgen, vooral als het parket een onderzoek instelt…. De formaliteiten zijn omslachtig en de wachttijd kan sterk verschillen (tussen 6 maanden en 3 jaar). Een correct ingevuld aanrijdingsformulier is de garantie om uw schadegeval vlugger te laten afhandelen.

Opgelet: indien u een ongeval zou hebben met een voetganger of een fietser (zwakke weggebruiker) zonder dat deze gekwetst werd, voorziet de wet dat er altijd een tussenkomst moet gebeuren door de politie en dat er altijd een proces-verbaal moet opgesteld worden.  U dient dan te handelen zoals beschreven wordt in de volgende rubriek.

Ongeval met gekwetsten of met vast obstakel

Steeds tussenkomst vragen van de hulpdiensten via het nummer 112 en een proces-verbaal dient opgesteld te worden door de politie.  Hier raden we u ook aan om toch een Europees aanrijdingsformulier in te vullen en te overhandigen aan uw verzekeringsmakelaar met vermelding van het proces-verbaal nummer.

Ongeval met niet-verzekerden

Hoewel iedereen die met een motorvoertuig rijdt volgens de Belgische wetgeving verplicht is om een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (B.A.) te hebben, is dat niet altijd het geval. Wie deze niet heeft, neemt grote risico’s. Een boete of een vervangende gevangenisstraf is wellicht nog het minste, de inbeslagname van het voertuig ligt al wat moeilijker en het moeten opdraaien voor alle kosten is wellicht nog de zwaarste straf. Slachtoffers van ongevallen met niet-verzekerden worden vergoed door het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, dat het bedrag als het ware voorschiet voor de niet-verzekerde maar het nadien op hem zal verhalen.

Indien u enige twijfel heeft bij de controle van de boorddocumenten van de tegenpartij of indien deze geen geldige groene kaart kan voorleggen, raden we u aan om de tussenkomst van de politie te vragen.

Ongeval gevolgd door vluchtmisdrijf

Als het voertuig dat het ongeval heeft veroorzaakt niet kan worden opgespoord, dan wordt alleen een vergoeding uitbetaald voor de lichamelijke schade. Is het betrokken voertuig wel bekend maar ontbreekt een degelijke verzekering, dan kan een vergoeding worden gevraagd voor materiële en lichamelijke schade. Hier ook, vraag de tussenkomst van de politie.

Tips om uw schadegeval sneller te regelen (Bron AXA)

 • Maak u niet kwaad, blijf hoffelijk en kalm.
 • Het is voldoende één formulier voor beide partijen in te vullen.
 • Teken de situatieschets eerst op de achterzijde van het karton en teken ze daarna in het daartoe bestemde vakje. De tekening of schets moet correct weergeven waar en hoe de betrokken partijen elkaar voor het eerst geraakt hebben. De verzekeraar heeft geen boodschap aan een tekening met één auto tegen een boom en de andere in de gracht; belangrijker is te weten waar zij op de rijbaan tegen elkaar zijn gebotst.
 • Vergeet niet de rijrichting van de voertuigen op de situatieschets te vermelden en vergeet evenmin aan te geven hoe de voertuigen precies op de plaats van het ongeval stonden. Geef ook altijd hun positie in verhouding tot de kant van de weg aan.
 • Vermeld de naam en het adres van de getuigen, zelfs als dit bloedverwanten of passagiers zijn.
 • Beide partijen moeten het aanrijdingsformulier ondertekenen.
 • Schrijf uw opmerkingen gerust in het daarvoor bestemde vakje.
 • Vul vooraf rubriek 6, 7 en 8 in (naam en adres van uw verzekeraar, het contractnummer, uw kenteken, naam en adres van de verzekeringsnemer)
 • Zorg ervoor dat u altijd een balpen in het handschoenkastje hebt.
 • Indien mogelijk zorg ervoor dat u een wegwerpfototoestel (met flash) in het handschoenkastje hebt.
 • Teken de plaats van de voertuigen op de weg af voor u de voertuigen verplaatst.
 • Vul nauwgezet de kruisjes in bij vraag 12 die handelt over de toedracht van het verkeersongeval: verlaten van een parkeerplaats of privé-terrein, rijden op een rotonde, uitvoeren van bepaalde manoeuvres op de rijbaan, links- en rechtsaf draaien, negeren van de voorrangsregeling. Vermeld onderaan hoeveel kruisjes je hebt geplaatst, zowel in kolom A als in kolom B.

Tips om uw aanrijdingsformulier correct in te vullen

 

Toch willen wij nog enkele raadgevingen meegeven om dit zo correct mogelijk in te vullen, zodanig dat de verzekeringsmaatschappijen de zaak vlot kunnen afhandelen

 

VAK 1 – Datum en uur van aanrijding:

Vul dit als volgt in: vb. 12.08.2010 om 21.35 uur

Schrijf niet 09.35 uur als het ongeval ’s avonds gebeurde.

 

VAK 2 – Locatie:

vb. Spanje, Madrid, Viale Dante 45

Indien geen huisnummer beschikbaar, dan kan je steeds gebruik maken van de nummers die op verlichtingspalen staan of andere vaste obstakels die een nummer dragen.

 

VAK 3 – Gewonde(n), ook licht gewonden:

Gewoon aankruisen wat van toepassing is. 

 

VAK 4 –Materiële schade aan:

Aankruisen wat van toepassing is.  Hiermee wordt bedoeld of er bijvoorbeeld tegen een verlichtingspaal, verkeersbord, een andere weggebruiker of ander obstakel gereden werd.  Je moet dit dan wel verduidelijken en eventueel de identiteit van de eigenaar noteren.

 

VAK 5 – Getuigen:

Zeer belangrijk indien de verzekeringsmaatschappijen niet tot een akkoord zouden komen en dat er nadien toch een proces-verbaal zou moeten opgesteld worden.  Noteer de volledige identiteit van de getuigen (naam, voornaam, geboortedatum en –plaats, adres en telefoonnummer).  Ook indien ze passagier waren van één van beide voertuigen.  Een getuige die niet vermeld staat op het aanrijdingsformulier kan door de tegenpartij nadien gewraakt worden.

 

VAK 6 –Verzekeringsnemer/verzekerde

Het speelt geen enkele rol welke kolom gebruikt wordt.  Er wordt al eens gezegd dat kolom A ingevuld dient te worden door de bestuurder die zou verantwoordelijk zijn voor het ongeval.  Niets is minder waar, want men mag ter plaatse niet optreden als rechter.

Opgelet, de verzekeringsnemer moet ingevuld worden.  Dit is niet noodzakelijk de bestuurder van het voertuig.  De identiteit van de verzekeringsnemer vind je terug op de groene verzekeringskaart.  Vermeld de volledige identiteit van de verzekeringsnemer.

 

VAK 7 – Voertuig

Vul het merk en type in: vb Ford Mondeo.

Vul het kenteken nummer in (=nummerplaat)

Wij raden aan om ook de kleur van het voertuig te noteren en het land van afkomst.

 

Vak 8 – Verzekeringsonderneming

Vul de naam van de verzekeringsmaatschappij en het contractnummer in.

De naam en adres van de verzekeringsmaatschappij vind je terug op de groene verzekeringskaart alsook het contractnummer.  De gegevens van de makelaar worden niet altijd genoteerd op dit verzekeringsdocument maar zijn ook van minder groot belang. 

Het nummer van de groene kaart is voor de landen waar een nummer gegeven wordt aan de groene kaart.  In België is dit (nog) niet het geval.

Heel belangrijk is het om de geldigheidsdatum van de groene kaart na te gaan.

 

Vak 9 – Bestuurder

Hier komt dan de identiteit van de bestuurder die je dient te controleren aan de hand van zijn rijbewijs maar kijk ook het identiteitsdocument na.  We raden ook aan om zijn geboortedatum te noteren en de gegevens van zijn rijbewijs (nummer + categorie waarvoor het rijbewijs geldig is)

 

Vak 10 – Geef met een pijl aan waar het voertuig het eerst werd geraakt.  Slechts één pijl gebruiken.  Duidt met kleine kruisjes aan waar het voertuig nog beschadigd werd.

 

Vak 11 – Zichtbare schade

Kort omschrijven wat je van schade vaststelt aan uw voertuig (bijvoorbeeld, vooraan, rechter- of linkerflank, …)

 

Vak 12 – Toedracht

Is een niet onbelangrijke kolom waar je al dan niet kruisjes dient te plaatsen die overeenstemmen met het verloop van het ongeval.  Vergeet het totaal aantal geplaatste kruisjes niet te noteren.  Linkervakjes zijn voor voertuig A bestemd, rechtervakjes voor voertuig B.

 

Vak 13 – Situatieschets van de aanrijding

Zelf al ben je geen specialist in het tekenen van plannetjes, probeer er toch zoveel mogelijk aandacht aan te besteden en noteer zoveel mogelijk aanduidingen zoals verkeersborden, verkeerslichten, rijstroken, enzovoort.  Een schets die slecht getekend werd kan u nadien eventueel zuur opbreken.  De schets moet precies zijn en de verhoudingen moeten kloppen.

 

Vak 14 – Mijn opmerkingen

Vermeld uw bijzondere opmerkingen om de omstandigheden van het ongeval te verduidelijken.  Indien u niet akkoord gaat met de opmerkingen van de bestuurder van het ander voertuig, vermeld het dan..

 

Vak 15 – Handtekening bestuurders

Elke bestuurder dient te handtekenen.  Nadien wordt er aan elke bestuurder een exemplaar overhandigd, het speelt geen rol of je het eerste of het tweede document bekomt.  Zorg er alleen voor dat alle gegevens op beide exemplaren dezelfde zijn.  Wijzig niets meer eenmaal de documenten van het aanrijdingsformulier gescheiden werden.

 

Wat nadelig is aan dit formulier is dat er voor bepaalde rubrieken te weinig ruimte is om de juiste situatie of gegevens weer te geven.  Wat een oplossing kan bieden voor beide partijen is dat je twee A4-bladen bij de hand hebt met een doorslag en dat je boven aan het blad schrijft: “Bijlage aan het Europees aanrijdingsformulier ingevolge het ongeval van (datum) te (plaats der feiten)”

Indien het gegevens zijn die in een bepaalde rubriek moeten bijgevuld worden, noteer dan duidelijk om welke rubriek het gaat.

Ook kan dit interessant zijn om een duidelijk plan te tekenen indien het kruispunt of de wegsituatie te complex zijn.

Vergeet weliswaar niet dat elke bestuurder deze bijlage moet ondertekenen en dat elk een exemplaar bekomt.

Eenmaal dat dit alles ingevuld werd en dat beide partijen elkaar de hand geschud hebben, kan men zijn weg verder zetten en dient men zo vlug mogelijk de achterzijde in te vullen en door te sturen naar de makelaar of de verzekeringsmaatschappij.  Uw makelaar zal u graag helpen bij het verder invullen van dit document.  Aan de voorzijde mag er niets meer gewijzigd worden.

 

Nuttige voorwerpen om in het voertuig te hebben (in kader te plaatsen)

 • vet krijt
 • zwarte balpen
 • wit papier (A4-formaat)
 • doorslag (carbon)
 • latje
 • nuttige telefoonnummers
 • fototoestelletje
 • meter