Privacy statement

Privacy Statement

Uw vertrouwen in ons is van het grootste belang voor Belgian Historic Vehicle Association (hierna genoemd “BEHVA”, “wij” of “ons”). Uw privacy is dan ook van essentieel belang voor ons.

Huidige privacy verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) is onder meer van toepassing op (i) onze website https://www.behva.be (hierna genoemd de “Website”) en (ii) alle (commerciële) relaties tussen BEHVA en haar leden, klanten, prospecten en (business) partners.

BEHVA is een erkende organisatie die het behoud, de bescherming en de promotie van historische voertuigen nastreeft, alsook de cultuur die hieraan gelinkt kan worden. Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die BEHVA verzamelt, alsook over de wijze waarop BEHVA deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt, rekening houdend met en in het kader van voormeld doel.

BEHVA wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de “Privacy Wetgeving”, te weten (i) de Belgische Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, (ii) de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

Het bezoeken van de Website, beroep doen op de diensten die BEHVA bijkomend aanbiedt, inschrijving op de nieuwsbrief en registratie als lid bij een club/BEHVAimpliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop BEHVA uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt.

Gelieve deze Privacy Verklaring te lezen in samenhang met de cookie policy van BEHVA .

I.                Soorten persoonsgegevens

BEHVA kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Naam
 • Voornaam
 • Emailadres
 • Woonadres
 • Telefoonnummer (vast en/of gsm)
 • Rijksregisternummer
 • Geboortedatum / Geboorteplaats
 • Nummerplaat
 • Chassis nummer
 • Foto’s voertuig
 • Foto’s regionale ambassadeurs, leden, bezoekers, etc
 • Taal
 • Identificatienummer BEHVA
 • Links naar sociaal media-profiel

 

BEHVA verzamelt tevens automatisch anonieme informatie  betreffende het gebruik dat u maakt van de Website. Zo zal BEHVA, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat BEHVA toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website.

II.              Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij of in het kader van:

 • Bezoek van de Website
 • De aanmaak van een account (registratie)
 • Correspondentie met en uitgaande van BEHVA
 • Het inschrijven op de nieuwsbrief
 • Het invullen van het contactformulier op de Website
 • Het opstellen van een dossier
 • Online bestellingen
 • Het inschrijven voor opleidingen en deelnemen aan events.
 • Het aanvragen van attesten en certificaten
 • Het posten van publiciteit via BEHVA
 • Enige andere samenwerking met BEHVA

 

De door BEHVA verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

Het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens is (soms) een voorwaarde om te kunnen genieten van bepaalde diensten (e.g. om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de Website, om in te schrijven op nieuwsbrieven, om deel te nemen aan bepaalde opleidingen en events). Hierbij wordt aangegeven welke gegevens verplicht in te vullen zijn en welke optioneel zijn.

III.            Gebruik persoonsgegevens

BEHVA maakt gebruik van uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • De aanmaak van een account en de bevestiging daarvan
 • Het beantwoorden van vragen (al dan niet gesteld via het contactformulier)
 • Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website
 • Het verzenden van nieuwsbrieven, magazines
 • Het opstellen van fotoalbums
 • Statistische doeleinden
 • Om verzekeringen aan te gaan
 • Bevestiging en opvolging van inschrijvingen op opleidingen/events
 • Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen
 • Het leveren van bijstand naar aanleiding van diefstal van een voertuig
 • Het aanvragen van een FIVA paspoort en een Rally Pass
 • Het opmaken van attesten en certificaten

 

De verwerking vindt plaats op onderstaande rechtsgronden, naar gelang het geval:

 • U hebt toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met BEHVA of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op BEHVA rust
 • De verwerking is noodzakelijk om uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon te beschermen
 • De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van BEHVA of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en uw fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen (met name wanneer u minderjarig bent)

 

IV.            Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

BEHVA zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van een gerechtvaardigd belang van BEHVA.

BEHVA kan uw gegevens onder meer doorgeven aan de volgende partijen:

–          De old timer clubs

–          Overheden

–          Andere externe diensterleners of adviseurs

–          Verzekeringsinstellingen in het kader van het verzekeren van voertuigen

–          IT-providers in het kader van de hosting van het ledenportaal en de Website

–          Communicatie bedrijf in het kader van het beheren van social media

–          Drukkerij in het kader van het drukken en verdelen van de magazines.

Indien het noodzakelijk is dat BEHVA in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

Onverminderd voorgaande, is het evenwel mogelijk dat BEHVA uw persoonsgegevens openbaar maakt:

 • Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer BEHVA hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van de rechten van BEHVA .

 

In alle overige gevallen zal BEHVA uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, die de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conforme behandeling van uw persoonsgegevens.

V.              Grensoverschrijdende verwerking persoonsgegevens

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet valt onder een adequaatheidsbesluit uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een dataoverdrachts- of dataverwerkingsovereenkomst, die ofwel (i) de standaard contractuele clausules zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’ zal bevatten, ofwel (ii) passende waarborgen bieden door enig ander mechanisme op grond van de Privacy Wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

VI.            Opslag persoonsgegevens 

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart BEHVA uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in deze Privacy Verklaring onder ‘III. Gebruik persoonsgegevens’.

VII.          Uw privacy rechten

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u over volgende privacy rechten:

 • Recht op inzage van uw persoonsgegevens;
 • Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;
 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’) (BEHVA wijst u er in dit kader wel op dat bepaalde diensten niet meer toegankelijk zullen zijn of verstrekt kunnen worden, indien u bepaalde noodzakelijke persoonsgegevens schrapt of laat schrappen);
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Wanneer u uw privacy rechten wenst uit te oefenen, gelieve dan contact op te nemen met sec@behva.be of het formulier voor de uitoefening van uw privacy rechten in te vullen en aan BEHVA te bezorgen via e-mail of per post.

Bovendien kunt u steeds via uw account uw persoonsgegevens die u diende mee te delen bij de aanmaak van uw account, verifiëren, updaten, en/of wijzigen.

Wilt u geen nieuwsbrieven of informatie over de diensten van BEHVA meer ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van BEHVA.

VIII.        Beveiliging persoonsgegevens

BEHVA verbindt er zich toe om passende en redelijke fysieke, technologische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde of onrechtmatige toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

BEHVA zal alle persoonsgegevens die zij heeft verzameld, bewaren in de BEHVA database met datacenter in de EU.

Niettegenstaande (i) het veiligheidsbeleid van BEHVA, (ii) de controles die zij uitvoert en (iii) de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodat BEHVA in dit kader geen absolute veiligheid kan garanderen.

Tot slot zal de veiligheid van uw account ook mee afhangen van de geheimhouding van uw wachtwoord en andere accountinformatie. BEHVA zal nooit vragen om uw wachtwoord en evenmin zal u ertoe gehouden zijn om dit zelf mee te delen. Wanneer u uw wachtwoord toch aan een derde hebt meegedeeld, zal deze derde via uw wachtwoord toegang verkrijgen tot uw account en uw persoonsgegevens. In dat geval bent u zelf aansprakelijk voor de handelingen die gesteld worden door het gebruik dat gemaakt wordt van uw account. BEHVA raadt u dan ook ten stelligste aan om uw wachtwoord onmiddellijk te wijzigen wanneer u vaststelt dat iemand onrechtmatig toegang heeft tot uw account, en meteen contact op te nemen met BEHVA .

IX.            Update Privacy Verklaring

BEHVA is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie op de Website te plaatsen. Het is in dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Website en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

X.              Verwijzingen naar andere websites

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. Wanneer u één van deze links aanklikt, gaat u mogelijks naar een andere website of internetbron die bewust of via cookies of andere technologieën informatie over u zou kunnen verzamelen. BEHVA draagt geen enkele verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid of controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen, noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van uw persoonsgegevens. U dient zelf het privacy beleid van deze andere websites en internetbronnen na te kijken zodoende te kunnen oordelen of zij in overeenstemming met de Privacy Wetgeving handelen.

XI.            Contacteer BEHVA 

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop BEHVA uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

–          Via e-mail: sec@behva.be,

of

–          Via de post: Cooremansstraat 3, 1702 Groot-Bijgaarden

Indien u ontevreden bent omtrent de manier waarop BEHVA deze vragen of opmerkingen heeft behandeld of wanneer u enige klachten heeft over de manier waarop BEHVA uw gegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

De BEHVA vzw